Character sheet from Zetetsu

Member
Member

Zetetsu Nirozu
16
Saiya-Jin
60000/130000
Planet Vegeta
50/50
 (50/50)